Menu

Menu

Ny Kirstineberg B&B Events ApS
Ny Kirstinebergvej 7-9
4800 Nykøbing Falster

+45 70 279 279
mb@nykirstineberg.dk

Pinterest Facebook Instagram

Om os

 
 

 

Historien om Ny Kirstineberg Gods

 
 

I 1766 blev alt krongods på Falster solgt. Det skete på en auktion den 9. september 1766. Krongodset på Falster blev delt op i 10 hovedgårde, der blev solgt på auktionen.

Hovedgård 7 bestod af Klodskov med tilhørende bøndergods. Det samlede areal var 522 tønder hartkorn. Hovedgården bestod af Klodskov med tilhørende bøndergods i Ønslev, Tingsted, Stadager og Brarup sogne. Godset blev købt af Peter Thestrup, der senere fik vennen Hans Tersling som medejer. Deraf navnet Vennerslund. Den samlede pris var 59724 rigsdaler. Ny Kirstineberg ligger i dag på noget af den jord, der før tilhørte Vennerslund.

Oprindeligt var jorderne udlagt af Klodskov, der lå i Ønslev sogn, men de nye ejere fik i sommeren 1767 af kongen lov til at flytte hovedgårdstaksten til Stadager by og genoprette det nedlagte Stadager gods.

De nye ejere måtte bygge en herregård op fra grunden. Materialerne blev købt i Nykøbing, og de stammede for størstepartens vedkommende fra Nykøbing slot, som man var ved at nedrive.

Hans Tersling og Peter Thestrup havde mange problemer med deres bønder. Vennerslunds jorder strakte sig fra Kraghave i syd til Guldborg i nord. Bønderne i Kraghave var utilfredse med, at de havde så lang vej, når de skulle på hoveriarbejde på Vennerslund. For at afhjælpe dette, blev der i 1773 bygget en ny hovedgård ved Kraghave. Jorden blev taget fra et par nedlagte gårde og fra de tilbageværende gårde. Også fra Vennerslunds og Vestensborg jorder blev der ført jord til den nye hovedgård, der efter Hans Terslings kone Kirstine, født Hofgaard, fik navnet Kirstineberg. Bygningerne blev opført af materialer fra Nykøbing slot.
I 1774 døde ejeren af Vestensborg August Johan Christoffer von Westen, og hans sønner solgte i 1777 Vestensborg til Hans Tersling og Peter Thestrup på Vennerslund og Christian Hincheldey på Orupgård.

I 1785 døde Hans Tersling, og hans kone Kirstine Hofgaard overtog hans del af Vennerslund og af Vestensborg. I 1789 tilskødede Kirstine Hofgaard, Hans Terslings enke, og Christian Hincheldey på Orupgård deres 2/3 af Vestensborg til Peter Thestrup, der således blev eneejer af Vestensborg. Samtidig overdrog Peter Thestrup sin halvdel af Vennerslund til Kirstine Hofgaard, der ligeledes blev eneejer af Vennerslund.

I efteråret 1789 blev Kirstine Hofgaard gift med konferenceråd Jacob Edward Colbjørnsen. I 1990 blev der indgået ægtepagt mellem Kirstine Hofgaard og J. E. Colbjørnsen, at af hendes 2 gårde Vennerslund og Kirstineberg, skulle Vennerslund ved hendes død overgå til hendes søn af første ægteskab Jørgen Tersling, mens Kirstineberg skulle blive i den Colbjørnske familie.
Efter at J. E. Colbjørnsen og Kirstine Hofgaards var afgået ved døden i 1802, overgik Vennerslund som følge af ægtepagten til Jørgen Tersling og Kirstineberg til hofjægermester H. Christian Colbjørnsen. Kirstineberg blev større ved nedlæggelse af bøndergods og nedlæggelse af skov.

I 1845 solgte H. Christian Colbjørnsen Kirstineberg til cand. phil. P. Estrup. Også han ville have mere jord at dyrke. Han oprettede godset Pandebjerg af sammenskrabning af overdrevsjord og af jorden fra en skovridergård.

Ved P. Estrups død i 1848 gik hans gårde på Falster i arv til hans bror J. B. S. Estrup, der senere blev politiker og konseilspræsident. J. B. S. Estrup havde i forvejen godserne Kongsdal og Skaføgård, og han ønskede derfor ikke at beholde sine nyerhvervede falstringske godser. Han solgte dem derfor i 1851 til justitsråd F. Ø. Hillerup.

 

F. Ø. Hillerup delte Kirstineberg, da den sydlige og vestlige del af jorden var blevet udstykket og henlagt under en ny forpagtergård med navnet Ny Kirstineberg. Derved blev det oprindelige Kirstineberg kendt under navnet Gammel Kirstineberg.
I 1854 solgte justitsråd F. Ø. Hillerup Pandebjerg til H. Wilhjelm, der ejede gården til 1872. I 1872 blev den solgt til forpagter Petersen, Gyllingnæs. I 1876 blev den solgt til Edward Tesdorpf, Orupgård. Pandebjerg gik i arv til Adolpf Tesdorpf, hvis slægt stadig ejer Pandebjerg. F. Ø. Hillerup døde i 1863.

Det var først i 1863, at Ny Kirstineberg blev en selvstændig herregård, idet F. Ø. Hillerups 2 sønner, Victor og S. C. Hillerup overtog hver en del af Kirstineberg. Victor Hillerup overtog Gammel Kirstineberg. Den blev i slægtens eje indtil 2002.
Ny Kirstineberg blev overtaget af marineløjtnant S. C. Hillerup. I 1878 byggede S. C. Hillerup en ny hovedbygning tegnet af den kendte arkitekt August Henning Klein.

Da han døde i 1908 solgte arvingerne gården til hofjægermester Adolpf Tesdorpf, Pandebjerg.. Ny Kirstineberg blev centrum for administrationen af Adolpf Tesdorpfs mange besiddelser. Han ejede 6 godser på Falster. I 1925 købte han desuden Gjorslev på Stevns. Adolpf Tesdorpf døde i 1929, og hans kone Agnes Agnete Tesdorpf overtog driften af hans besiddelser bl. a. Ny Kirstineberg og Pandebjerg.

Agnes Agnete Tesdorpf drev godserne til 1940erne, hvor hun overdrog dem til sin og Adolpf Tesdorpfs søn Axel Valdemar Tesdorpf. Axel Valdemar Tesdorpf døde i 1963, og godserne Ny Kirstineberg og Pandebjerg blev overdraget til hans datter Anne Dorothea Tesdorpf, der i 1973 blev gift med Ivar Castenschiold. I 2002 overdrog hun en del af godserne til sin og Ivar Castenschiold søn Axel Christian Tesdorpf Castenschiold. I 2007 overtog Axel Tesdorpf Castenschiold fuldt ud både Ny Kirstineberg og og Pandebjerg.

Hovedbygningen og avlsbygningerne på Ny Kirstineberg blev opført i 1876. Bygningerne blev tegnet af den kendte arkitekt August Klein. Hovedbygningen er bygget med frontispicer og kviste.

August Klein var født i København i 1839.han fik polyteknisk afgangseksamen, var uddannet ingeniør og tømrer ( 1858) og studerede arkitektur på Kunstarkedemiets Arkitektskole fra oktober 1858, men han nåede aldrig at færdiggøre uddannelsen, da han sideløbende arbejdede som tegner for nogle af tidens førende arkitekter M. G. Bindesbøll og Ferdinand Meldahl. Sidstnævnte bestod han bl.a. 1862 – 65 som konduktør med Frederiksborgs slots genopførsel efter branden i 1859. Midt i dette arbejde deltog han som menig i krigen 1864.

August Klein tilhørte historicismen , som bl. a. på landets godser var højeste mode på hans karrieres højdepunkt i de sidste årtier i 1800 tallet, og han har tegnet talrige nye og ombyggede hovedbygninger og andre bygninger på herregårde rundt om i Danmark. Ud over tegningen af Ny Kirstineberg kan nævnes tegningen af den nye hovedbygning på Klintholm på Møn ( 1875 – 76 ).
Han var en meget anerkendt arkitekt, der bl. a. udstillede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1870. Han søgte bl . a. inspiration til sit arbejde ved at være på studierejser i London, Stockholm, Paris, Tyskland og Schweiz. Han døde i 1909.

 

For mere information
mb@nykirstineberg.dk +45 70 279 279

Pinterest Facebook Instagram
Anmeldelser på Facebook